Ekoful Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml'sinde 50 mg fluniksin baz (meglumin tuzuna eşdeğerde) bulunur.

Farmakolojik özellikler

Antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkiye sahiptir.

Fluniksin meglumin, etki tarzını arasidonik asidin prostaglandin G2 ye (PGG2)dönüşümünü katalizleyen siklooksijenaz enzim (COX-1) sistemini inhibe ederek gösterir.

Fluniksin meglumin, yangının belli başlı bulgularının ortaya çıkmasından sorumlu prostaglandinlerin sentezini baskılar ve böylece ağrı, yangı ve ateş semptomlarını azaltır veya tamamen yok eder.

Kaç içi ve damar içi uygulamalarında plazma yarılanma ömrü 1,6 saat bulunmuş plazmada 8 saat, idrarda 48 saat süreyle ölçülebilmiştir.

Fluniksin meglumin atlarda etkisini farmakokinetik özelliği sebebi ile 24-36 saat devam ettirilebilir.

Sığırlarda dağılım yarı ömrü 0,3 saat, atılma yarı ömrü de 8-10 saat, köpeklerde dağılım yarı ömrü 0,55 saat, atılma yarı ömrü de 3-7 saat olarak bulunmuştur.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Ekoful enjeksiyonluk çözelti, sığır, at ve köpeklerde analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik etkili olup yangı, ağrı, topallık, kolit, düz kas spazmları, endotoksik şok ve E.Coli septisemisinde kullanılır.

 • Sığırlarda tek doz halinde akut mastitis, iskelet ve kas sistemi ağrı ve yangılarında kullanılır.
 • Mastitis kaynaklı endotoksik şok tedavisinde çok etkilidir.
 • Yeni doğanlardaki E.Coli septisemilerinde de tedaviye ek olarak uygulanır.
 • Atlarda tek doz halinde tendo, kas ve iskelet sistemi ağrı, yangı ve topallıklarında, iç organların düz kas spazmlarından kaynaklanan (kolit) ağrı ve sancıların sağaltımında kullanılır.
 • Ağrı ve yangı ile seyreden hastalıklarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

Uygulama şekli ve dozu

Sığırlarda, atlarda ve köpeklerde İV ( damar içi)veya İM ( kas içi) yolla uygulanır. Sığırlarda 45 kg canlı ağırlığa 2ml günlük doz olarak tercihen İV kullanıp azami kullanım süresi 5 gündür.

 • Endotoksin ve E.Coli septisemilerinde gerekirse 8 saat ara ile yarı doz tekrarı yapılabilir.
 • Atlarda İM ve İV olarak 45 kg canlı ağırlığa 1 ml kullanıp azami tedavi süresi 5 gündür.
 • Köpeklerde günde 1 kez olmak üzere 3 gün süre ile 0,05-0,225 ml/5 kg İM uygulanır.
 • Göz hastalıklarında İV 0,5 mg/kg dozda 1 veya 2 uygulama,
 • Akut Mide genişlemesinde 1 mg/kg dozda tek uygulama,
 • Sindirim kanalı tıkanmasında günde 1-2 defa 0,5 mg/kg dozda 3 kez uygulanmalıdır.

Özel klinik bilgiler ve hedef türler için uyarılar

Yarış atlarında yarıştan bir hafta önce kullanımına son verilmelidir. Genel anestezi altındaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

İntra-arterial enjeksiyonda ve uzun süreli kullanımdan sonra gastrointestinal irritasyon, şiddetli durumlarda ülserasyona neden olabileceğinden kaçınılmalıdır.

Damar içi kullanımlarda nadiren kas güçsüzlüğü, kordinasyon bozukluğu ve ataksia görülebilir. Bu durum genelde kendiliğinden 1-2 dakika içinde geçer.

Dehidre ve hipovolemik hastalarda rehidrasyon sağlandıktan sonra uygulanması önerilir.

İstenmeyen etkiler

Kas içi uygulamalarında enjeksiyon yerinde şişme, sertlik yangı, terleme ve gaita da gizli kan oluşabilir.

İlaç etkileşimleri

Başka hiçbir ilaç solusyonu ile karıştırılıp beraber uygulanmamalıdır.

Genel anestezik, nekrotik özellikli ilaçlar ve plazma proteinlerine bağlanan ilaçlarla bir arada uygulanmamalıdır.

Doz aşımı

Kusma, solunum güçlüğü, salivasyon, kas titremesi, peritonitis ve gastrointestinal ulserasyon görülebilir.

İ.K.A.S.

Ette: 21 gün

Sütte: 5 gün

Kontrendikasyonları

Altı haftalıktan küçük hayvanlarda, böbrek, karaciğer ve kalp rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Gastrointestinal ülser ve kanamaya meyilli olan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

Dehidre, hipovolemik veya hipotensif hayvanlarda renal toksisite riski sebebiyle kullanımdan kaçınılmalıdır.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri