Ekogen %10 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml sinde 100 mg gentamisin baza eşdeğer gentamisin sülfat içerir.

Farmakolojik özellikler

Aminoglikozid grubunun geniş spektrumlu antibiyotiklerindendir. Gram (-) negatif etkinliği yüksek, Gram (+) pozitif etkinliği düşüktür.

Parenteral ve özellikle kas içi uygulamadan 15 dk. sonra etkili ve 30-60 dk. içinde en yüksek plazma değerine ulaşır ve uygulama yerinden genellikle %90’ından fazlası emilir.

Beyin-omirilik sıvısı dışında diğer sıvı ve dokulara etkili konsantrasyonlarda dağılır. Bakterisid etkili konsantrasyonları 8-12 saat devam eder.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır, at, köpek ve kedilerde gentamisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim ve üregenital sistem enfeksiyonları, septisemiler ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama şekli ve dozu

Tüm hedef türlerde farmakalojik dozu 25 kg canlı ağırlığa 1 ml kas içi, deri altı ve damar içi (İM, SC, İV) uygulanır.

Sığır, at, buzağı, ve taylarda 3 ila 5 gün süre ile günlük doz ikiye bölünerek her 12 saatte bir enjeksiyon tekrarlanır.

Köpeklerde 1. gün günlük doz ikiye bölünerek 12 saatte bir enjeksiyon yapılarak, takip eden uygulama günde bir kez olarak 3-7 gün devam edilir.

Kedilerde her 12 saatte bir enjeksiyon şeklinde günlük doz ikiye bölünerek 3-7 gün süreyle tedaviye devam edilir.

İlaç etkileşimleri

Aminoglikozidler yan etkileri nedeniyle diğer aminoglikozidlerle, nörotoksik, nefrotoksik, ototoksik tedavilerle eş zamanlı uygulanmamalıdır.

Böbreklere zararlı etkileri olan tetrasiklinler, sulfanamidler gibi ilaçlar ile nöromuskuler blokaj yapıcı diğer ilaçlarla, anestezilerle ve nonsteroidal antienflamatuvarlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Gentamisin; ampisilin sodyum, sefalotin sodyum, heparin sodyum, sefaprin sodyum ile kullanılmamalıdır.

Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımında nöromuskuler blokajı önlemek için edrofonyum, kalsiyum klorit, kalsiyum glukonat veya neostigmin kullanılabilir.

İ.K.A.S

Ette: 80 gün, sütte: 2 gün (4 sağım)

Kontrendikasyonları

Aminoglikozidlere duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda özellikle böbrek veya karaciğer yetmezliği, denge ve işitme organları ile ilgili hastalığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım

Gebelikte fötal ototoksisiteye yol açabileceğinden kullanılmamalıdır.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri