Ekomisin LA %20 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml'sinde 200 mg oksitetrasiklin baza eş değer oksitetrasiklin dihidrat içerir.

Farmakolojik özellikler

Oksitetrasiklinin bakterilere olan etkisi aşağıdaki gibidir.

Gram pozitif aeroblar, gram negatif bakteriler, anearob bakteriler, Mycoplasmalar sp, Chlamydia sp, Ehriichia sp, Coxiella burnetti, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma’lara etkisi iyi derecededir. Kazanılmış direnç nedeniyle; Staphylococcus sp, Enterococcus sp, Enterobakter sp, E.coli, Kelbsiella sp, Proteus sp, Salmonella sp, aneorob bakterilerden Bakterioides sp, ve Clostridium sp.’ye etkisi değişkendir. Mycobakterium sp, proteus vulgaris, pseudomonas aeroginosa, Serratia sp, mycoplasma bovis ve mycoplasma hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir. Oksitetrasiklin parenteral uygulamadan sonra safradaki konsantrasyonu kan plazmasındaki seviyesinin sekiz misline çıkar. Bu sebeple parenteral kullanım sonucu bağırsakta yüksek ve etkili konsantrasyonlarda oksitetrasiklin bulunur.

Oksitetrasiklinin antibiyotik aktivitesi vücut sıvıları, serum ve eksudatların bulunduğu ortamda azalmamaktadır. Bu nedenle üriner sistem hastalıklarında oldukça etkilidir. Oksitetrasiklin pleura, periton ve meninksten geçer. Fötus kanında anneninkinin 1/3’ü seviyesine ulaşır. Kandaki pik konsantrasyonuna 4 saatte ulaşır. Kandaki oksitetrasiklin seviyesi 4’üncü saatin sonunda pik yapar ve yaklaşık uygulamaları, 8 saat sonrasına kadar bu seviyede kalır. 84-96 saat boyunca terapotik konsantrasyonlarını korur.

Dolaşıma geçen oksitetrasiklin % 20-40 oranında plazma proteinlerine bağlanır ve tüm vücut kısımlarına oldukça iyi dağılır. İlacın geri kalan kısmı enjeksiyon bölgesinde bir depo meydana getirir. Ve ilacın buradan yavaş yavaş absorbe olup, vücuda dağılmasını temin ederek 3-5 gün süren bir etki sağlar.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır, koyun ve keçilerde;
1- Solunum sistemi,
2- Sindirim sistemi,
3- Ürogenital sistemi,
4- Ayak enfeksiyonları,
5- Enfeksiyöz keratokonjektivitis,
6- Septik yaralar,
7- Operasyon öncesi ve sonrası oluşan yaralar,
8- Viral enfeksiyonlar sonrası şekillenen sekonder bakteriyel enfeksiyolar,
9- Anaplazmozis.

Uygulama şekli ve dozu

Farmakolojik doz; 20 mg/kg canlı ağırlık olup, pratik dozu her 10 kg canlı ağırlık için 1 ml Ekomisin LA tek doz halinde derin kas içine uygulanır. Gerekli hallerde doz 3-4 gün sonra tekrarlanır. Bir enjeksiyon bölgesine sığırda 10 ml’den koyun ve keçilerde 5 ml’den çok ürün enjekte edilmemelidir.

İstenmeyen yan etkiler

Parenteral uygulamada eti için beslenen hayvanlarda uygulama bölgesinde doku hasarına neden olduğu ve kalıntı bıraktığı için aynı bölgeye arka arkaya enjeksiyon yapılmamalıdır. Tetrasiklinler, fotosensitizasyona, alerjik reaksiyona ve enjeksiyon yerlerinde geçici bir lokal reaksiyona neden olabilir.

Çok nadir olarak ve aşırı duyarlı hayvanlarda solunum güçlüğü, alerjik reaksiyonlar, huzursuzluk, tüylerin kabarması, muskuler tremor, salya artışı ve halsizlik görülebilir. Böyle durumlarda ilaç kullanımına son verilerek adrenalin çözeltisi uygulanabilir. Gebeliğin son dönemlerinde ve diş gelişimi periyodunda kullanıldığında fötusta gelişme bozukluklarına ve dişlerde de renk değişikliklerine neden olabilmektedir.

İlaç etkileşimleri

Betalaktam ve aminoglikozit antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Penisilin G sodyum, penisilin G potasyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum, varfarin sodyum, sefalotin sodyum, sefapirin sodyum, amikasin sülfat, aminofilin, anfoterisin B, dimenhidrinat, demirdekstran, eritrominisin, plusefat, heparinsodyum, hidrokortizon sodyumsüksinat, kalsiyum klorür, kalsiyum glikonat, kloramfelikol sodyum süksinat, avetisilin sodyum, morfin sülfat ile birlikte uyumsuzluk nedeni ile kullanılmamalıdır.

İ.K.A.S.

Ette 28 gün, sütte 12 gün.

Kontrendikasyonları

Damar içi yolla uygulanmaz. At, kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanım istenmeyen etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3’ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Cylamydia spp. tarafından meydana gelen abortlarda hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri