Melocid-8 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Melocid-8 enjeksiyonluk çözelti sarı renkte, berrak steril çözelti olup her ml'sinde 40 mg meloksikam ve koruyucu olarak 158,25 mg etanol içerir.

Farmakolojik özellikler

Farmakodinamik özellikler

Melocid-8 enjeksiyonluk çözeltinin etken maddesi meloksikam, antiinamatuar, anti-eksudatif, analjezik ve antipiretik etkilere neden olan oksikam sınıfından nonsteroid antiinamatuar bir ilaçtır (NSAID). Prostaglandin sentezinin inhibisyonuna yol açan siklooksijenaz-2 (COX-2)'yi seçici olarak inhibe ederek etkisini gösterir. İnamasyonlu dokuya lökosit inltrasyonunu azaltır. Kollajen kaynaklı trombosit agregasyonunu düşük düzeyde inhibe eder. Meloksikam, aynı zamanda anti-endotoksik özelliklere sahiptir. Buzağılarda ve laktasyondaki ineklerde E. coli endotoksin uygulanması ile indüklenen tromboksan B2 üretimini inhibe ettiği gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Uygulanan dozun yaklaşık % 50'si idrar yoluyla, geri kalanı ise dışkı yoluyla atılır.

Emilim: Meloksikamın 0,5 mg/kg'lık tek doz derialtı uygulanmasından sonra genç sığırlarda ve laktasyondaki ineklerde sırasıyla 7,7 saat ve 4 saat sonra 2,1 μg/ml ve 2,7 μg/ml'lik Cmax değerlerine ulaşılmıştır.

Dağılım: Meloksikamın % 98'den fazlası plazma proteinlerine bağlanır. Karaciğer ve böbrekte en yüksek meloksikam konsantrasyonları saptanırken, iskelet kası ve yağda nispeten düşük konsantrasyonlar saptanabilmektedir.

Metabolizma: Meloksikam çoğunlukla plazmada bulunur. Sığırlarda meloksikam sütte ve safrada başlıca atılım ürünüyken, idrarda ana bileşik yalnızca eser miktarda bulunur. Tüm ana metabolitleri farmakolojik olarak inaktif olan meloksikam, alkol, asit türevi ve birkaç polar metabolite dönüştürülür. Atlarda metabolizma araştırılmamıştır.

Atılım: Meloksikam, sırasıyla genç sığırlarda ve laktasyondaki ineklerde deri altı enjeksiyondan sonra 26 saat ve 17.5 saatlik yarılanma ömrü ile elimine edilir. Atlarda, damar içi enjeksiyondan sonra 8,5 saatlik bir terminal yarılanma ömrü ile atılır.

Kullanım sahası ve endikasyonları

Sığırlarda akut solunum yolu enfeksiyonlarında, yüksek ateş ve yangı gibi klinik bulguları azaltmak için uygun antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanılır. Bir haftalıktan büyük buzağılarda ve laktasyonda olmayan genç sığırlarda ishal vakalarında, klinik bulguları azaltmak için oral yoldan rehidrasyon tedavisi ile kombinasyon halinde kullanılır. Ayrıca, antibiyotik tedavisi ile kombinasyon halinde akut mastit tedavisinde yardımcı tedavi amaçlı kullanılır. Buzağılarda boynuz kesme operasyonunu takiben ameliyat sonrası ağrıyı gidermek için de kullanılır.

Atlarda ise, akut ve kronik kas-iskelet sistemi hastalıklarında iltihaplanmanın haetilmesinde ve ağrının giderilmesinde kullanılır. Ayrıca kolik ile ilişkili ağrıların giderilmesi amacıyla da kullanılır.

Kullanım şekli ve dozu

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde Melocid-8 enjeksiyonluk çözelti aşağıda belirtilen şekilde uygulanır. Sığırlarda; uygun durumlarda, antibiyotik tedavisi veya oral rehidrasyon terapisi ile birlikte, tek doz olarak 0,5 mg meloksikam/kg vücut ağırlığı (ör. 1,25 ml/100 kg vücut ağırlığı) dozunda derialtı (sc) veya damar içi (iv) enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Atlarda; tek doz olarak 0,6 mg meloksikam/kg vücut ağırlığı (ör. 1,5 ml/100 kg vücut ağırlığı) dozunda damar içi (iv) enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Kullanım sırasında kontaminasyondan kaçınılmalıdır.

Özel klinik bilgiler ve hedef türler için uyarılar

Olası yan etkilerin ortaya çıkması durumunda, tedavi durdurulmalıdır ve bir veteriner hekime başvurulmalıdır. Parenteral rehidrasyona ihtiyaç duyan çok ciddi dehidre (su kaybı), hipovolemik ya da hipotansif hayvanlara uygulanmamalıdır; zira bu durum böbrek toksisitesi için potansiyel bir risk olabilir. Atlarda kolik tedavisinde ağrının hafifletilmesinde yetersiz kalması durumunda teşhis dikkatle yeniden değerlendirilmelidir, çünkü bu durum cerrahi müdahaleye ihtiyaç olduğunu gösterebilir.

Buzağılarda boynuz kesme operasyonundan 20 dk önce kullanılması, ameliyat sonrası ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Boynuz kesme operasyonları sırasında, meloksikam tek başına ameliyat sonrası ağrıyı azaltmak için yeterli değildir. Operasyon sırasında ağrıyı yeterli derecede haetmek için uygun analjezik ile birlikte verilmesi tavsiye edilir.

İlaç etkileşimleri

Glukokortikosteroidler, diğer nonsteroid antiinamatuvar ilaçlar veya antikoagülan ajanlar ile birlikte uygulanmamalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.)

İlaç uygulanmasından sonra sığırlar 15 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri