Respirex Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml’sinde 100 mg tulatromisin ve koruyucu olarak monotiyogliserol içerir.

Farmakolojik Özellikleri

Fermantasyon yoluyla elde edilen yarı sentetik makrolid grubu bir antimikrobiyal ajandır.

Üç amin grubuna sahip olması nedeniyle, uzun bir etki süresi olduğu için diğer bir çok makrolidden farklıdır.

Farmakodinamik olarak

Makrolidler bakteriyostatik etkili antibiyotiklerdir ve bakteriyel ribozomal RNA’ya seçici olarak bağlanmaları sayesinde gerekli protein biyosentezini engellerler.

Tulatromisin’in etki yeri ribozomal RNA’ların 50S alt birimidir. Bakterilerde 50S ribozomal alt birime bağlanıp peptidil tRNA’nın bağlanmasını engelleyerek peptid zincirinin uzamasını önler ve böylece protein sentezi engellenir.

Genel olarak bakteriostatik etki göstermesine rağmen, yüksek dozda, gram negatiflere karşı bakterisid etki gösterebilmektedir.

Tulatromisin’in, sığırlarda solunum sistemi hastalığı ile ilişkili (Pasteurella) Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis’e karşı, bulaşıcı sığır keratokonjonktiviti (IBK) ile ilişkili patojen Moraxella bovis’e karşı in-vitro aktivitesi kanıtlanmıştır.

Ayrıca, koyunlarda enfeksiyöz pododermatit (ayak çürüğü) ile ilişkili bakteriyel patojen Dichelobacter nodosus’a (virulent/öldürücü) karşı in-vitro (laboratuvar ortamında) aktivitesi yüksektir.

Farmakokinetik olarak

Akciğerdeki konsantrasyonu plazmadaki konsantrasyonundan daha yüksektir.

Tulatromisin'in farmakokinetik özellikleri Değerler
Sığırlarda plazma maksimum konsantrasyonu (Cmax) 0,5 mikrogram/ml
Maksimum konsantrasyona ulaşma hızı (Tmax) 30 dakika
Plazma proteinlerine bağlanma oranı 40%
Sığırlarda deri altı uygulama sonrası biyoyararlanımı yaklaşık 90%
Koyunlarda plazma maksimum konsantrasyonu (Cmax) 1,19 mikrogram/ml
Maksimum konsantrasyona ulaşma hızı (Tmax) 15 dakika
Plazma proteinlerine bağlanma oranı %60-75
Koyunlarda kas içi uygulama sonrası biyoyararlanımı yaklaşık 100%

Endikasyonları

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica , Pasteurella multocida, haemophilus somnus (histophilus somni) ve Mycoplasma bovis’in sebep olduğu sığır solunum sistemi hastalıklarının (BRD) tedavisinde ve metaflakside (koruyucu tedavi) kullanılır.

Moraxella bovis’in neden olduğu enfeksiyöz keratokonjunktivitis (pink eye) hastalığın tedavisinde kullanılır.

Koyunlarda sistemik tedavi gerektiren virulent (üldürücü) Dichelobacter nodosus ile ilişkili enfeksiyöz pododermatitin (ayak çürüğü) erken safhalarının tedavisinde kullanılır.

Kullanım şekli ve dozu

Sığırlarda tek doz deri altı (SC) yolla 2,5 mg/kg vücut ağırlığı/gün (1 ml 40 kg CA ağırlığa) şeklinde uygulanır. 300 kg CA üzerindeki hayvanlarda doz bir bölgeye 7,5 ml den fazla uygulanmayacak şekilde bölünmelidir.

Koyunlarda tek doz kas içi (İM) yolla, sığırlarda olduğu gibi 40 kg CA ağırlığa 1 ml olarak boyun bölgesine uygulanır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım

Fare ve tavşanlarda yapılan laboratuvar çalışmaları teratojenik (doğuştan gelen bozukluklar), fötotoksik (yavruyu zehirleme) ve maternotoksik (gebe anneyi zehirleme) etkinin olmadığını göstermiştir.

İstenmeyen/yan etkiler

Lokal yan etki olarak sığırlarda deri altı uygulanmasına takiben kısa süreli bir ağrı reaksiyonu ve enjeksiyon yerinde 30 güne kadar kalıcı olabilen şişkinlik oluşabilmektedir.

Koyunlarda kas içi uygulama sonrası benzer reaksiyonlar gözlenmemiştir.

Sığırlarda enjeksiyon sonrası yaklaşık 30 gün boyunca patomorfolojik enjeksiyon yeri reaksiyonları (tıkanıklık, ödem, fibrozis ve hemoraji gibi geri dönüşümlü değişiklikleri içeren) çok yaygındır.

Koyunlarda kas içi uygulamalar sonrası geçici rahatsızlık belirtileri, kafa sallama ve enjeksiyon yerini sürtme çok yaygındır. Bu belirtiler birkaç dakika içinde kaybolur.

İlaç Etkileşimi

Diğer makrolid ürünlerle çapraz direnç (rezistans) oluşabilir. Makrolid ve linkomsamidler gibi benzer etki şekline sahip ürünlerle eş zamanlı olarak uygulanmamalıdır. Diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Doz aşımında belirtiler, tedbirler ve antidot

Sığırlarda önerilen dozun üç, beş veya on katının uygulanması enjeksiyon bölgesindeki ağrıya bağlı geçici semptomlara yol açmıştır. Bunlar; huzursuzluk, baş sallama ve yem alımında kısa süreli azalma şeklindedir. Önerilen dozun 5-6 katını alan sığırlarda hafif miyokardiyal dejenerasyon gözlemlenmiştir.

Kuzularda ise (yaklaşık 6 haftalık) önerilen dozun üç, beş katı dozlarda enjeksiyon bölgesindeki rahatsızlığa bağlı geçici semptomlar gözlenmiştir. Bunlar; geriye doğru yürüme, baş sallama, enjeksiyon yerini sürtme, yatma ve kalkma, meleme şeklindedir.

İKAS

Ette: Sığırlarda 22 gün, koyunlarda 16 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

Sütü insan tüketimi için kullanılan laktasyondaki hayvanlara ve doğumuna 2 aydan az kalan hayvanlara uygulanmamalıdır.

Kontrendikasyonları

Makrolidlere karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Makrolid ve linkosamidler gibi benzer etki şekline sahip ürünlerle eş zamanlı olarak uygulanmamalıdır.

Sütü insan tüketimi için kullanılan laktasyondaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri